busca
Todas as seções

Ние вярваме в Иисус

 

QR Code

N º de Visitas: 2,358
1 0

Разработваме тази научна работа, за да не бъдем обвинявани в съдния ден от Бог, за това че сме крили истината. С този труд не искаме да постигнем нито задоволството нито одобрение от някого, а се стремим само към задоволството на Бог. В Свещения Коран пише:

„Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”“ (Коран 2:136)

Като мюсюлмани ние вярваме в Единствения Създател и във всичките му пророци, сред които и Иисус (мир нему), на който ние гледаме като на един от най-големите пророци на Аллах. Приемаме, че той е бил Месията, както и словото на Аллах и че е роден по необикновен начин без намесата на мъж. Убедени сме и в това, че е събуждал мъртвите с позволението на Аллах и че с позволението на Аллах е лекувал слепите и прокажените. Свещенният Коран подчертава силно най-важните аспекти за майката на Исус (мир нему), за рождението му, мисията му и издигането му в Небето.

3 3

Дева Мария

Историята на Иисус започва в Свещения Коран със зачеването на майка му Мария, като жената на Имран (майката на Мария) дава обет да даде детето си в храма в служба на Аллах. Това се казва в следната строфа:

«Когато жената на Имран рече: “Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи. Приеми го от мен! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.” И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” А Аллах най-добре знаеше какво е родила. Мъжкото не е като женското. “И я назовах Мариам. И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството є!” И я прие нейният Господ с хубав прием, и я отгледа като хубав кълн, и я повери на Закария. Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече: “О, Мариам, откъде имаш това?” Тя рече: “От Аллах е. Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.”» (Коран 3:35-37)

В Свещения Коран се казва, че Аллах Всемогъщият избрал Мария, пречистил я и я поставил над всичките жени в света. Това се споменава в следните строфи:

«И когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра над жените от народите! О, Мариам, смири се пред своя Господ и сведи чело до земята в суджуд, и се кланяй с покланящите се!”» (Коран 3:42-43)

Необикновеното раждане на Иисус (мир нему)

Аллах казва за раждането на Иисус (мир нему) в Корана в сура Мариям:

«И спомени [о, Мухаммад] в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток. (Вж. сура 3 след знамение 35.) И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея Нашия Дух, който є се представи като съвършен човек. (Духът е Джибрил.) Рече тя: “Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив...” Рече [Джибрил]: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да те даря с пречисто момче.” Рече: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?” Рече [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.” И зачена го тя, и се уедини с него в отдалечено място. И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Рече: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!” И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей. (Едни от тълкувателите смятат, че Мариам била призована от току-що родения Иса, а други са на мнение, че гласът бил на ангела.) И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми! И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, направи знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.” И отиде с него при своя народ, носейки го. Рекоха: “О, Мариам, ти стори нещо осъдително.

4 4

О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка ти не беше блудница.” (“О, сестро на Харун”  тя прилича на Харун по праведност и сякаш е негова сестра. Споменатият Харун не е братът на Муса, а друг благочестив мъж.) И посочи тя към него. Рекоха: “Как ще беседваме с дете в люлка?” Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив. И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!” Това е Иса, синът на Мариам  словото на истината, в която се съмняват. Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Пречист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става. [И добави Иса:] “Аллах е моят Господ и вашият Господ. Служете Нему! Това е правият път.”» (Коран 19:16-36)

Иисус (мир нему), син на Мария

Църквата твърди, че Иисус е "единственият заченат син на Аллах" и че Аллах се състои от три части: синът, бащата и "светия дух" - всичко това едновременно! Освен това католиците издигат над това и божествеността на Мария като "майка на Бог". Ислямът напълно отхвърля тези твърдения. Аллах казва в Корана:

«Бяха неверници онези, които рекоха: “Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” А Месията рече: “О, синове на Исраил, служете на Аллах  моя Господ и вашия Господ! За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат закрилници.” Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е третият от троицата.” А няма друг Бог освен единствения Бог. И ако не престанат да говорят това, болезнено мъчение ще сполети неверниците. Не ще ли се покаят пред Аллах и не ще ли Го помолят за опрощение? Аллах е опрощаващ, милосърден. Месията, синът на Мариам, е само пратеник, преди когото отминаха пратеници, а майка му е всеправдива. И двамата приемаха храна. Виж как им разясняваме знаменията, после виж как лъжат!» (Юдеите не вярват, че пророкът Иса, мир нему, е роден от непорочна и целомъдрена жена, хулят майка му и твърдят, че той се е родил вследствие на незаконно съвъкупление. Свещеният Коран отхвърля тази клевета, като преди това разказва как пророкът Иса е бил заченат по чудодеен начин, а тук се споменава, че майка му е праведна и непорочна. Освен това, с един непоклатим довод Коранът отхвърля и доказва несъстоятелността и на приписваната от християните на него и на майка му божественост  след като и двамата са се хранели  и са чувствали глад и жажда, нима са богове?) (Коран 5:72-75)

Вместо това мюсюлманите твърдят, че необичайното раждане на Иисус (мир нему) без баща, не го прави Бог или "заченат" син на Аллах. Аллах казва в свещения Коран:

«И рекоха: “Аллах се сдоби със син.” Пречист е Той! Да, Негово е всичко и на небесата, и на земята. Всички се покоряват на Него. (Юдеите казват: “Узайр е син на Бога.” Християните казват: “Исус е син на Бога.” А съдружаващите араби казвали: “Ангелите са дъщери на Бога.” Горното знамение известява, че Всевишният Аллах е пречист от всичко това.)

5 5

Първосъздателя на небесата и на земята! И щом реши нещо, казва му само: “Бъди!”. И то става. (Коран 2:116-117)

Аллах казва също в свещения Коран:

«Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах  Единствения, Аллах, Целта [на всички въжделения]! Нито е раждал, нито е роден, и няма равен Нему.”» (Едно от Най-прекрасните имена на Всевишния Аллах  ас-Самад  тук е преведено като “Целта [на всички въжделения]”, но в неговото съдържание се влагат няколко значения  Той е Онзи, към Когото тварите се обръщат в нужда; Той е Всевечният, Който ще просъществува и след края на Вселената; Той е Върховният Повелител, Който не се подчинява на никого, а всички на Него се подчиняват; Той не се нуждае от храна и питие за разлика от Неговите творения.) (Коран 112:1-4)

 

Раждането на Иисус не е било нещо по-свръхестествено от създаването на Адам. Аллах споменава в Свещения Коран:

«Примерът с Иса пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.“ (Коран 3:59)

Задачата (мисията) на Иисус (мир нему)

Нашият Създател е пратил пророците, за да покажат на хората правия път. Иисус (мир нему) е бил един от тези пророци, когото Аллах е подготвил, за да го прати до евреите (децата на Израел), които се били отклонили от учението на Мойсеи (мир нему). Аллах го научил на Писанието, мъдростта, Стария завет и евангелието и го подкрепил с безбройни чудеса, за да докаже по този начин, че е пратеник на Аллах.

В Свещения Коран Аллах казва:

«Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах]. И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”, рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал?” Рече: “Така! Аллах сътворява каквото пожелае. Щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” И то става. И ще го научи Той на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Евангелието. И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи. [И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!» (Коран 3:45-50)

Трябва да се поясни, че мюсюлманите вярват в това, че Иисус (мир нему) е преподавал така наречените "добри новини" на Аллах, но не признават настоящите «четири евангелиета» като изказвания на Иисус. Църквата дори признава, че четири 6 6

различни мъже са написали четирите евангелиета и потвърждават че те били вдъхновени от Бог; едно твърдение, което ние твърдо отхвърляме. Може да се аргументира с това, че ако тези 4 писатели са били вдъхновени от Бога, то тогава защо има толкова много сериозни противоречия и пропуски в техните лични доклади за живота на Иисус?

Друга задача на Исус (мир нему) е била да обяви идването на последния пророк след него. Аллах Всемогъщият потвърждава в Свещения Коран:

«И рече Иса, синът на Мариам: “О, синове на Исраил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад.” А когато [Мухаммад] им донесе ясните знаци, рекоха: “Това е явна магия.”» (Ахмад е едно от имената на Пророка Мухаммад, мир нему.) (Коран 61: 6)

Новият Завет говори за идването на един "утешител" след службата на Иисус ( Аллах да го задържи и запази в чест). Някои християни вярват или им беше казано да вярват, че наречения "утешител" е "Светият дух", но това твърдение не може да бъде прието, тъй като, "Светият дух" е съществувал още по времето на Иисус и идването му не е било събитие от бъдещето. Затова мюсюлманите са убедени, че изказването "утешител" е насочено без съмнение към един пророк. Това е Мухаммед (мир нему), неукият пророк, единственият пророк, който е донесъл едно завършено, изчерпателно Откровение от Аллах, което се е запазило така, както е било низпослано първоначално, предизвикващо целия свят да създаде дори една едничка подобна строфа. Все още света не може да отговори на това предизвикателство и така и ще остане до края на света. Това е чудото на чудесата, отправеното към целия свят - последно завещание на вярата, съдържащо пълна светлина и упътване, както и осъждането на греховете.

Исус (мир нему) бива въздигнат в небето

Исус (мир нему) имал няколко ученици като привърженици, на които Аллах бил повелил да го подкрепят и да го пазят. Междувременно неверниците планували да убият Иисус (мир нему), обаче се наложила волята на Аллах, както Той ни разказва в Свещения Коран:

«И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!” Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!” И [юдеите] лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите. Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.” А онези, които не повярваха, ще накажа с тежко мъчение в земния живот и в отвъдния. И не ще има за тях избавители.” (Коран 3:52-56)

Както се разбира от горните строфи, Иисус е бил издигнат в небето, което по Свещения Коран означава, че не е бил разпънат на кръста. Планът на Иисусовите врагове (мир нему) бил да го разпънат на кръста, за да умре, но Аллах го предпазил

7 7

и така някой друг, който изглеждал като Иисус бил разпънат. На този план и на грешните твърдения, които били изречени по отношение на Мария, се гледа като на грехове на невярващи юдеи. Това се обяснява в следните строфи:

«и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромна клевета, и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.”  но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те. (Всевишният Аллах избавил Нух от потопа, Ибрахим  от огъня, Муса  от Фараона, Мухаммад  от засадата на съдружаващите. Спасил и Иса от евреите - уподобил на него човека, който го предал и той бил убит вместо Иса.) Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър. Сред хората на Писанието няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел против тях.» (Коран 4:156-159)

Заключение

Накрая засвидетелстваме, че няма друг Бог освен Аллах и че няма нищо друго, което да е достойно за почитане, освен Него. Убедени сме в това, че той няма съдружник и че Мухаммед е негов слуга и пратеник. Сигурни сме също, че Иисус, синът на Мария е слуга на Аллах, Негов пратеник, Неговото слово (Бъди! И то става), което е дал на Мария и че от Него създадена душа. Приемаме, че всички пророци са братя и че няма разлика в религиите им; Религията е една, "Ислямът" (или вярата в Единството на Бог).

Засвидетелстваме, че Раят съществува, че Адът съществува и че Аллах в Деня на страшния съд ще остави хората да възкраснат от гробовете си. Така както Аллах казва в Корана:

«Той предписа за вас в религията онова, което завеща на Нух и онова, което разкрихме на теб [о, Мухаммад], и онова, което завещахме на Ибрахим и на Муса, и на Иса: “Привържете се към религията и не се разединявайте в нея!” За съдружаващите е тежко онова, към което ги зовеш. Аллах избира за Себе Си когото пожелае и напътва онзи, който се обръща към Него.» (Коран 42:13)

Това е нашето послание. В деня на разплатата ще засвидетелстваме, че сме предали посланието на истината и че сме оставили всеки един човек да реши сам, дали ще го приеме или отрече, дали ще следва истината или ще остане в тъмнината (мрака – имам предвид мрака на незнанието).

Всевишният Аллах казва в Корана:

«Аллах! Няма друг Бог освен Него Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия.“ (Коран 2:255)

8 8

Белезите на истината

Как да разберем, че едно Откровение като Корана е истинното слово на Аллах? Истинността на едно божествено послание може най-добре да бъде доказана, като то бъде преценено по критериите, които доказват неверността на божието послание както следва:

1. Разумни учения: откакто Бог е дал на хората разум и разсъдък е наше задължение, да ги използваме пълноценно, за да можем да различим истината от лъжата. Затова истинското и не изменено божие Откровение трябва да бъде логично, да се обръща към хората и да може да бъде разбрано разумно от всички справедливи хора.

2. Съвършенство: като се има пред вид, че Бог е Съвършен, то трябва и Неговото Откровение да бъде съвършено и точно, без заблуди, пропуски, допълнения или безбройни версии. С други думи - безупречно - в този смисъл да е без грешки във формата на противоречия и несъвместимости.

3. Никакви басни или суеверия: Истинското Божие Откровение не съдържа басни или суеверия, които да накърняват достойнството на Бог или на човека. 

4. Научно: така както Бог е източника на всяко знание, едно истинско Откровение трябва да е научно и да удържа на предизвикателствата на науката по всяко време.

5. Предсказание: Бог познава миналото, настоящето и бъдещето. Следователно предсказанията в Книгите му се сбъдват, както е предсказано от Него.

6. Неподражаемо от хората: Истинното Божие Откровение е безгрешно и не може да бъде подражаемо от хора. Истинското Божие Откровение е едно „живо” чудо, една отворена книга, която предизвиква хората, да видят перфектността и и да я докажат.

И така, дайте си тази възможност да прочетете Корана, нямате нищо за губене, дори бихте могли да спечелите всичко.

  • história de publicado: 3 Rabi' al-thani 1438
comentários
Esses comentários não refletem necessariamente a opinião do site que os pontos de vista de seus proprietários